CD焊接螺柱

CD焊接螺柱通常用于金属板,由CD焊接机用于焊接到面板。它们进入钢(铜闪烁),不锈钢甚至铝。最常见的徽章和汽车标志的后面,所以它们可以固定在面板上。

SKU:CDWELDM03006 线程:M3 长度:6
SKU:CDWELDM03008. 线程:M3 长度:8
SKU:CDWELDM03010. 线程:M3 长度:10
SKU:CDWELDM03012. 线程:M3 长度:12
SKU:CDWELDM03016 线程:M3 长度:16
SKU:CDWELDM03020 线程:M3 长度:20
SKU:CDWELDM03025 线程:M3 长度:25
SKU:CDWELSM04006. 线程:M4 长度:6
SKU:CDWELDM04008 线程:M4 长度:8
SKU:CDWELDM04010. 线程:M4 长度:10
SKU:CDWELDM04012. 线程:M4 长度:12
SKU:CDWELDM04016 线程:M4 长度:16
SKU:CDWELDM04020 线程:M4 长度:20
SKU:CDWELDM04025 线程:M4 长度:25
SKU:CDWELDM05008. 线程:M5 长度:8
SKU:CDWELDM04030. 线程:M4 长度:30
SKU:CDWELDM05010 线程:M5 长度:10
SKU:CDWELDM05012. 线程:M5 长度:12
SKU:CDWELDM05016 线程:M5 长度:16
SKU:CDWELDM05020 线程:M5 长度:20
SKU:CDWELDM05025 线程:M5 长度:25
SKU:CDWELDM05030. 线程:M5 长度:30
SKU:CDWELDM05035. 线程:M5 长度:35
SKU:CDWELDM05040 线程:M5 长度:40
SKU:CDWLDM06010 线程:M6 长度:10
SKU:CDWELDM06012 线程:M6 长度:12
SKU:CDWELDM06016 线程:M6 长度:16
SKU:CDWELDM06020 线程:M6 长度:20
SKU:CDWELDM06025 线程:M6 长度:25
SKU:CDWELDM06030 线程:M6 长度:30
SKU:CDWELDM06035. 线程:M6 长度:35
SKU:CDWELDM06040 线程:M6 长度:40
SKU:CDWELDM08016 线程:M8 长度:16
SKU:CDWELDM08020 线程:M8 长度:20
SKU:CDWELDM08025 线程:M8 长度:25
SKU:CDWELDM08030. 线程:M8 长度:30
SKU:CDWELDM08035. 线程:M8 长度:35
SKU:CDWELDM08040 线程:M8 长度:40
滚动到顶部