Aerotight坚果

Aero紧身螺母是一种自锁的抗振螺母,它们与吲哚坚果相似,但所有金属。当使用高达300度的热量使用热量时,这些都很好,因为尼龙将在任何热相关材料上金属,因此在尼龙上有优势。它们来自M4-M20和BZP或不锈钢饰面的许多不同品种。

SKU:Naerom04. 线程:M4 音高:0.7 横跨公寓:7
SKU:Naerom05. 线程:M5 音高:0.8 横跨公寓:8
SKU:Naerom06. 线程:M6 音高:1.0 横跨公寓:10
SKU:Naerom08. 线程:M8 音高:1.25 横跨公寓:13
SKU:Naerom10. 线程:M10 音高:1.5 横跨公寓:17
SKU:Naerom12. 线程:M12 音高:1.75 横跨公寓:19
SKU:Naerom16 线程:M16 音高:2.0 横跨公寓:24
SKU:Naerom20. 线程:M20 音高:2.5 横跨公寓:30
滚动到顶部