Pozi Pan机螺丝

POZI PAN机螺钉是一种带有机加工螺纹的螺钉,其通常用于螺纹孔,或者经常与一种螺母紧固一起使用。

机器螺钉有很多不同的变化,通常钝头和不同的头类型。

您通常会在家具和玩具中看到这些紧固件。

SKU:Machppm03005 厚度(mm):m3 长度:5
SKU:Machppm03006. 厚度(mm):m3 长度:6
SKU:Machppm03008. 厚度(mm):m3 长度:8
SKU:Machppm03010 厚度(mm):m3 长度:10
SKU:Machppm03012 厚度(mm):m3 长度:12
SKU:MachPPM03016 厚度(mm):m3 长度:16
SKU:MachPPM03020 厚度(mm):m3 长度:20
SKU:Machppm03025 厚度(mm):m3 长度:25
SKU:Machppm35006. 厚度(mm):m3.5 长度:6
SKU:Machppm35008 厚度(mm):m3.5 长度:8
SKU:MachPPM35010 厚度(mm):m3.5 长度:10
SKU:MachPPM35012 厚度(mm):m3.5 长度:12
SKU:MachPPM35016 厚度(mm):m3.5 长度:16
SKU:MachPPM35020 厚度(mm):m3.5 长度:20
SKU:Machppm04006 厚度(mm):m4 长度:6
SKU:Machppm04008 厚度(mm):m4 长度:8
SKU:MachPPM04010 厚度(mm):m4 长度:10
SKU:MachPPM04012 厚度(mm):m4 长度:12
SKU:MachPPM04016 厚度(mm):m4 长度:16
SKU:MachPPM04020 厚度(mm):m4 长度:20
SKU:Machppm04025 厚度(mm):m4 长度:25
SKU:MachPPM04030 厚度(mm):m4 长度:30
SKU:Machppm04035. 厚度(mm):m4 长度:35
SKU:Machppm04040 厚度(mm):m4 长度:40
SKU:Machppm04045 厚度(mm):m4 长度:45
SKU:MachPPM04050 厚度(mm):m4 长度:50
SKU:Machppm04055. 厚度(mm):m4 长度:55
SKU:MachPPM04060 厚度(mm):m4 长度:60
SKU:MachPPM04070 厚度(mm):m4 长度:70
SKU:Machppm05006. 厚度(mm):m5 长度:6
SKU:Machppm05008. 厚度(mm):m5 长度:8
SKU:Machppm05010 厚度(mm):m5 长度:10
SKU:MachPPM05012 厚度(mm):m5 长度:12
SKU:MachPPM05016 厚度(mm):m5 长度:16
SKU:MachPPM05020 厚度(mm):m5 长度:20
SKU:Machppm05025 厚度(mm):m5 长度:25
SKU:Machppm05030 厚度(mm):m5 长度:30
SKU:Machppm05035. 厚度(mm):m5 长度:35
SKU:MachPPM05040 厚度(mm):m5 长度:40
SKU:Machppm05045. 厚度(mm):m5 长度:45
SKU:Machppm05050 厚度(mm):m5 长度:50
SKU:Machppm05055. 厚度(mm):m5 长度:55
SKU:MachPPM05060 厚度(mm):m5 长度:60
SKU:Machppm05070 厚度(mm):m5 长度:70
SKU:Machppm05075. 厚度(mm):m5 长度:75
SKU:Machppm05080 厚度(mm):m5 长度:80
SKU:MachPPM05090. 厚度(mm):m5 长度:90
SKU:Machppm05100. 厚度(mm):m5 长度:100
SKU:Machppm06008. 厚度(mm):m6 长度:8
SKU:Machppm06010 厚度(mm):m6 长度:10
SKU:MachPPM06012 厚度(mm):m6 长度:12
SKU:Machppm06016 厚度(mm):m6 长度:16
SKU:MachPPM06020 厚度(mm):m6 长度:20
SKU:MachPPM06025 厚度(mm):m6 长度:25
SKU:MachPPM06030 厚度(mm):m6 长度:30
SKU:MachPPM06035. 厚度(mm):m6 长度:35
SKU:MachPPM06040 厚度(mm):m6 长度:40
SKU:Machppm06045. 厚度(mm):m6 长度:45
SKU:MachPPM06050 厚度(mm):m6 长度:50
SKU:Machppm06055. 厚度(mm):m6 长度:55
SKU:MachPPM06060 厚度(mm):m6 长度:60
SKU:MachPPM06070 厚度(mm):m6 长度:70
SKU:Machppm06075. 厚度(mm):m6 长度:75
SKU:Machppm06080 厚度(mm):m6 长度:80
SKU:Machppm06090. 厚度(mm):m6 长度:90
SKU:Machppm06100. 厚度(mm):m6 长度:100
SKU:Machppm08010 厚度(mm):m8 长度:10
SKU:Machppm08012 厚度(mm):m8 长度:12
SKU:MachPPM08016 厚度(mm):m8 长度:16
SKU:Machppm08020 厚度(mm):m8 长度:20
SKU:MachPPM08025 厚度(mm):m8 长度:25
SKU:Machppm08030 厚度(mm):m8 长度:30
SKU:MachPPM08035. 厚度(mm):m8 长度:35
SKU:MachPPM08040 厚度(mm):m8 长度:40
SKU:Machppm08045. 厚度(mm):m8 长度:45
SKU:MachPPM08050 厚度(mm):m8 长度:50
滚动到顶部